Provozovatel, obchodní společnost Resurf Med s. r. o., se sídlem: 190 00 Praha 9, Rubeška 383/4, vydává v souladu s ust. § 273 odst. 1, z. č. 513/1991 Sb., v platném znění tyto všeobecné podmínky pro užívání internetového rezervačního a informačního systému „recepce. eu“


I. Úvod


Provozovatel zajišťuje prostřednictvím internetového informačního a rezervačního systému „recepce.eu“ (dále jen „systém“) možnost objednávání pacienta k lékaři, případně možnost kontaktu lékaře. Se všemi lékaři užívajícími systém (zařazenými v systému)) má provozovatel uzavřeny řádné smlouvy. Seznam lékařů zařazených, či užívajících systém je přístupný v systému i pro tzv. neregistrované uživatele systému. Celý systém pracuje jako informační a rezervační.
Provozovatel prohlašuje, že nebude osobní data uživatelů systému jakkoliv uchovávat, užívat pro svoji potřebu, nebo prodávat či poskytovat třetím osobám. Jakákoliv data nepoužije ani pro nabídku související s nabídkou služeb poskytovaných prostřednictvím systému bez předchozího souhlasu vlastníka těchto dat.

II. Vymezení pojmů


1. Provozovatelem je obchodní společnost Resurf Med s. r. o., se sídlem: 190 00 Praha 9, Rubeška 383/4, IČ: 27069974, která je vlastníkem veškerých práv k informačnímu, rezervačnímu systému „recepce eu“, stejně jako vlastníkem domény „recepce eu“.
2. Systémem se rozumí softwarové řešení možnosti on-line objednávání se uživatele (pacienta) k lékaři. Součástí systému jsou informační databáze, které obsahují databáze lékařů užívajících systém a dále databázi lékařů, které lze prostřednictvím systému s jejich souhlasem kontaktovat.
3. Uživatelem systému se rozumí:

a) Fyzická osoba (pacient, klient) aktivně užívající systém; to znamená, že tato osoba se zaregistrovala k užívání systému (zadala identifikační údaje, odsouhlasila obchodní podmínky a byl jí tím kterým lékařem předán kód ambulance a rovněž obdržela zprávu o registraci s odkazem a svým ID číslem, kterou tzv. akceptovala).

b) Fyzická či právnická osoba – lékař, jež má uzavřenu smlouvu o užívání systému s provozovatelem a jehož lze prostřednictvím systému kontaktovat, či se u něj objednat k návštěvě

4. Kódem ambulance se rozumí identifikační číslo toho kterého lékaře užívajícího systém, který ten který lékař předal uživateli za účelem registrování se v systému.
5. Návštěvníkem se rozumí osoba, která používá systém pouze pro hledání kontaktů na lékaře a která není zaregistrována jako uživatel.

III. Užívání systému

Užívání systému je podmíněno registrací pouze pro uživatele systému. Návštěvník se registrovat nemusí. Návštěvník pouze pasivně získává informace v systému zařazené (není oprávněn v systému cokoliv aktivně činit).
Uživatel má vždy na základě své registrace přístup pouze k lékaři, jehož je pacientem a jehož kód ambulance mu byl předán. Tento uživatel může vstupovat takto do systému, t. j. může si objednávat návštěvy u svého lékaře, konzultovat s ním problémy atp... Veškeré osobní korespondence mezi pacientem a lékařem pak běží mimo systém, prostřednictvím e-komunikace.

IV. Kontrola údajů

Systém umožňuje i kontrolu údajů zadaných uživatelem do systému, a to včetně kontroly termínů rezervovaných uživatelem, případně jejich změnu a dále kontrolu údajů o realizovaných návštěvách.

V. Platby

Prostřednictvím systému není možno činit jakékoliv platby a provozovatel od uživatele specifikovaného v bodě 3. písm. a) – pacienta jakékoliv poplatky nevybírá.

VI. Zrušení rezervace

Stornování, resp. zrušení rezervace návštěvy prostřednictvím systému je možné vždy max.24 hod předem. Poté je možno zrušit rezervaci pouze telefonicky u toho kterého uživatele.

VII. Zrušení registrace

Uživatel systému je oprávněn zrušit kdykoliv svoji registraci. Zrušení registrace provede provozovatel na základě e-mailové žádosti uživatele.
Provozovatel systému je oprávněn uživateli zrušit registraci v případě, když uživatel porušuje pravidla užívání systému nebo poškozuje svým jednáním dobré jméno systému.

VIII. Upozornění

Neuvede-li uživatel svoje pravé identifikační údaje (zejména e- adresu a telefonní číslo), vystavuje se nebezpečí, že v případě, že ho bude chtít lékař informovat např. o změně či zrušení termínu, nebude mu toto doručeno.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 23.3.2010. Provozovatel je oprávněn je měnit. Jejich aktuální znění je vždy uvedeno v systému.